Search form

Lokas 21:25

25Nagapadazon si Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga ya pagkatiwas na mga masiet nga kalised kay-an maonga nga hangden ya sega daw bolan daw mga bitoon. Kamhan magalised gazed ya mga taga kalibotan kay nahaldek siran kay ya mga maonga nga inhinang na mga tao singed iton ka pagdagook na dakolang baled na dagat ka pagbagzo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index