Search form

Lokas 21:3

3Kamhan minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga ya dos sintabos nga inhatag naitong balo nga pobri labaw gazed iton ka inhatag na tanan mga iba nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index