Search form

Lokas 21:34

34Maghamarag gazed kamo kay basi dakola ya kamazong hena-hena ka pag-osik-osik daw ya mga makahebeg daw ya mga kawied kon ono ya kamazong panginabohi. Kamhan mabereng gazed kamo ka pagbalik nao kay madali ka gazed ya pagbalik nao singed ka kadali na pagbekas na balatik.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index