Search form

Lokas 21:36

36Agon mag-andam kamo daan. Maghangzo kamo ka Diyos nga pabaskegen ya kamazong pagsarig dazaw makaanget kamo ka mga kalised. Kamhan waray kasipeg mazo pag-atobang mazo kanao kay-an ka pagbalik nao. Ani ini ya impanaba ni Hisos ka toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index