Search form

Lokas 21:37

37Kamhan kada aldaw dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagasindo iza ka mga tao. Kada pagkadelem ambalik iza ka bobong nga Olibo kay dizan iza kon kahabzen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index