Search form

Lokas 21:5

5Kamhan namaglaonglaong ya toong mga sinarigan mahitenged ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos dizan ka Hirosalem kay madazaw selengan ya mga bato nga hininang daw ya mga arti nga intapil dizan ka dingding. Kamhan minlaong iza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index