Search form

Lokas 21:8

8Minsambag si Hisos nga maghamarag kamo kay basi magalimbongan kamo kay mataed ya mga andateng nga ampasingedsinged siran kanao magaangken nga si Kristo hao. Anlaong sab siran nga matapos di gazed ya kalibotan kaan. Kamhan diri kamo magtoo kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index