Search form

Lokas 21:9

9Kon makabati kamo nga may ampakiggira nga arani di koni kamazo daw mataed ya mga ansopak ka gobirnador, diri kamo magkahaldek kay kinahanglan matoman iton piro diri pen kon ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index