Search form

Lokas 22

1Na, kon-isa pen pan-ihawen na mga Yodayo ya mga nati na karniro kay ampista siran. Kanen sab niran ya pan nga waray ipasoligay. 2Kamhan ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagapangita di siran ka paazi kon onhon niran pagdakep kan Hisos dazaw patazen niran. Nawied isab siran kay basi magobot ya mga mamistahay kay mataed ya mga mintoo kan Hisos. 3Kamhan dizan ka mga napolo may dowang ka sinarigan ni Hisos, si Hodas nga taga Kariyoti inharian di iza ni Satanas. 4Kamhan minkaro iza ka mga oloolo na mga pari daw ya mga magbantazay ka lagkaw na Diyos. Kamhan namagsabot siran kon onhon sa ni Hodas pagtogyan kan Hisos dizan kaniran. 5Namagsaza gazed ya mga oloolo daw minsohol isab siran kan Hodas ka kowarta. 6Kamhan minpanaw iza kay nagapangita iza ka paazi kon onhon naiza pagtogyan kan Hisos dizan kaniran dazaw diri mahagdam ya mga mataed nga tao kay basi magobot siran.

7Kamhan pagkakon-isa di primirong aldaw ini ka pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray ipasoligay. Pan-ihawen disab niran ya mga nati na karniro kay antaremdem siran nga pagbetang na mga karaan niran ka dogo na nati dizan ka pirtahan na lagkaw niran, wara siran maazihi na taga langit nga insogo na Diyos ka pagpamatay ka mga amaama nga panganay na mga taga Ihipto. Ani ini ya intaremdeman niran.

8Kamhan minsogo si Hisos kan Pidro daw si Howan nga nagalaong nga komaro kamo naa kay mag-andam kamo ka pagkaen ta ka pista. 9Minsambag siran daw hain ya lagkaw nga andaman nami kaiton? 10Minsambag si Hisos nga komaro kamo naa ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan may magabathay ka tadzaw nga ansogat kamazo. Sondon mazo iza dizan ka lagkaw nga inpanikan naiza. 11Kamhan maglaong kamo ka tag-iza na lagkaw nga Nong, ya kanaming maistro ani ya minsogo kanami ngarini kay ampangotana kanmo kon hain ya seled nga kananan naiza ka pista iba ka toong kasakopan? 12Kamhan ipakita naiza kamazo ya ikadowang saleg nga may seled nga haloag nga ipapalastar daan ya mga kinahanglanen ta. Na, dizan kaiton andamen mazo ya kantang pagkaen. Ani ini ya pagtogon ni Hisos kaniran. 13Kamhan namanaw di siran ngaro ka siyodad. Pagdateng niran doro nakitan matood niran ya tanan inlaong ni Hisos. Kamhan namag-andam siran ka pagkaen ka pista.

14Pagkakahabzen kaiza dizan ka kananan mintambong si Hisos daw ya toong mga sinarigan. 15Ka nagakaen pen siran minlaong iza kaniran nga madazaw gazed ya pagtambong nita dini kay naazak hao ansaro kaini nga makaen ka pista dini kamazo ka wara pen hao mag-azi ka masiet nga kalised. 16Sabten mazo nga diri gazed hao mamista pag-isab hangtod ka paghari na kanaong Ama ka bag-ong kalibotan.

17Kamhan minporot iza ka baso nga may imnenen nga sapa na mga obas. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos minlaong iza nga dawata mazo, bahina mazo pag-inem. 18Panan-ogan ta kamo nga diri gazed hao an-inem pag-isab ka sapa na mga obas hangtod ka paghari na kanaong Ama ka bag-ong kalibotan.

19Pagkakamhan niran pag-inem minporot si Hisos ka pan. Pagpasalamat naiza ka Diyos impanipaktipak naiza iton kay ipanhatag kaniran. Kamhan minlaong iza nga ini nga pan kilalhen mazo nga kanaong lawas nga patazen kay-an kay ikabazad ka kamazong mga sala. Sokad koman maghaod kamo ka kanaong batasan dazaw magtaremdem kamo ka kanaong pagkapatay. 20Ini nga imnenen kilalhen mazo nga kanaong dogo nga ipaawas nao kay-an ka pagkapatay nao kay ikabazad iton ka kamazong mga sala. Ya kanaong dogo ani ya pirmahan na Diyos ka bag-ong saad naiza ka tanan mga tao.

21Kamhan minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga wadini gazed kanta ya an-edlaw kanao nga isa. Ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao. 22Kay minbeet daan ya Diyos nga patazen hao basta ya tao nga om-edlaway kanao intawon madazaw kon wara iza pakataoha. 23Kamhan nangotana siran nga sin-o sa baza wani kantang tanan ya magalong-on ni Hisos dini?

24Pagkakamhan kaiza minlalis siran nga daw sin-o ya labaw dini kanta? 25Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga mahagdam kamo ka batasan na mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. Magmandaray gazed siran ka mga tao. 26Piro kamo nga kanaong mga sakop, diri kamo maghaod ka kanirang batasan kay dizan kamazo ya labaw nga tao kinahanglan ampangalagad iza kamazo singed ka pagpangalagad na manghod nga gipos-an. Kamhan ya oloolo mazo kinahanglan ampangalagad iza kamazo singed ka pagpangalagad na sogoonon. 27Ya tao nga nagakaen labaw iza ka tao nga mag-ateday ka makaen. Kamhan bisan hao ya oloolo mazo singed hao ka tao nga mag-ateday ka kamazong makaen.

28Sokad ka pagsakop mazo kanao min-azi kamo ka mga kalised iba kanao. 29Agon may ihatag nao kamazo singed ka inhatag kanao na kanaong Ama. Kay impili hao naiza ka paghari ka bag-ong kalibotan. Kamhan pilien ta kamo isab 30dazaw magsaro kita ka makaen kay-an ka paghari nao. Kamhan kamo isab ya anlo-to dizan ka lo-toanan ka paghari kay anpanhokom kamo ka mga kaliwatan na mga napolo may dowang bolos nga maanak ni Israil.

31Simon, Simon, may ilaong ta kamo kay dini kanao intogotan si Satanas ka pagsoray kamazong tanan singed ka tao nga nagasisig ka begas. Kay gosto naiza nga ambiza kamo kanao. 32Agon nagatabang hao kanmo ka pag-ampo ka Diyos dazaw diri magmaloza ya kanmong pagtoo kanao. Kamhan pagbalik mo kanao kay-an tabangan mo isab ya mga kaibahan mo dazaw heget ya kanirang pagtoo kanao. 33Minsambag si Pidro nga Ginoo, waray bali kon prisohon hao iba kanmo basta diri gazed hao ambiza kanmo bisan patazen hao. 34Minsambag si Hisos nga Pidro, timan-an mo gazed ini nga pagkakamaaldawen ka ka wara pen tagaok ya manok, ikatolo di mo hao kon ilimed paglaong nga diri kon iko ya kanaong sakop.

35Mindogang iza pagpanaba kaniran nga izang dini kaini ka pagpakaro nao kamazo ka pagwali ka mga tao pikit ka lawas ka lamang ya dara mazo. Kamhan daw may kolang mazo? Minsambag siran nga wara gazed. 36Minsambag iza nga matood iton kay dakola ya kaazak na mga Yodayo kanao agon minpakaen siran kamazo piro awazen hao niran koman agon maghabay kamo ka kamazong kowarta, magdara kamo ka kamazong hambag. Kon waray lodzo ibaligza mazo ya kamazong bado dazaw may ikapalit ka lodzo. 37Panabaan ta kamo nga kinahanglan matoman ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao nga nagalaong nga dizan ka mga makasasala nga tao makalakip si Hisos pagpatay. Kay tomanen gazed ya tanan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao. 38Kamhan minsazep ya toong mga sakop kay silaong niran nga minsogo iza kaniran ka pagtigbas agon minlaong siran nga Ginoo, selengi! Wani ya lodzo nga dowang bolos. Minsambag iza nga igo di nga sazep mazo.

39Kamhan minlogwa iza kay ambalik iza ka bobong nga Olibo ya ngaran. Kamhan nangiba disab ya toong mga sinarigan. 40Pagdateng niran dizan minlaong iza kaniran nga maghangzo kamo ka Diyos dazaw diri kamo dag-en ka pagtintal na mga maonga. 41Kamhan minkaro iza ka hon-ahan nga aroaro kaniran. Kamhan minlohod iza daw minhangzo iza ka Diyos nagalaong nga 42Ama nao, kon somogot ko diri mo hao pag-ipapatay para ka mga sala na mga tao. Piro iko ka say magaponto kanao. 43Ka nagahangzo pen iza mindateng dizan kanangiza ya sinogo nga garing ka langit kay magatabangan si Hisos 44kay mabeg-at gazed ya toong hena-hena anika daw ikapatazay di naiza. Pagtodahi ka naiza ka toong paghangzo impanholasan gazed iza. Pagpanoro ka na toong holas ka lopa singed iton ka dogo nga tibolos.

45Pagkakamhan naiza paghangzo ka Diyos minbalik iza ka toong mga sinarigan. Nangatorog gazed siran kay impanhowozan siran tenged ka kabeg-at na kanirang hinawa. 46Nangotana si Hisos kaniran nga kay ono sang mangatorog sa kamo? Pamangon di kamo. Magpangamozo kamo ka Diyos kay basi dag-en kamo ka pagtintal na mga maonga.

47Na, ka nagapanaba pen si Hisos kaniran mindateng di ya mga mataed nga tao. Kamhan ya isang sinarigan nga si Hodas iza ya minhon-a kaniran. Ka pagdateng ni Hodas dizan kan Hisos an-arek iza kontana kan Hisos ka pagpangamosta 48piro minlaong si Hisos nga Hodas, daw an-arek iko ka pag-edlaw kanao? 49Pagpakahagdam ka na mga sakop ni Hisos nga dakpen di sa baza si Hisos minlaong siran nga Ginoo, daw antigbas kami kaniran? 50Kamhan nagahogot ya isa ka toong lodzo daw mintigbas. Kamhan nakawa dazon ya talinga nga too na oripen na labaw nga pari. 51Minlaong dazon si Hisos nga igo di iza nga hinang mo! Kamhan minhogam si Hisos ka talinga na oripen kay insompay ka naiza ya tigbas. 52Kamhan minlaong iza ka oloolo na mga pari daw ya mga magbantazay ka lagkaw na Diyos daw ya mga malaas nga ono sa wani baza kamo? Daw tolisan hao wani nga dakpen di sa mazo hao koman ka lodzo daw ibonalay? 53Izang dini kaini dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos aldaw-aldaw nagaibaiba hao kamazo. Kamhan wara sa mazo hao dakpa. Piro magadakpen sa mazo hao koman kay si Satanas ani ya nagahari kamazo nga nagahela ka kadeglem.

54Kamhan mindakep matood siran kan Hisos daw min-ated ngaro ka lagkaw na labaw nga pari. Kamhan minsonod si Pidro nga nagapaantaw. 55Pagdateng naiza dizan ka pawa na lagkaw minlo-to iza dizan ka mga tao nga minharing kay magapanarang. 56Dizan disab may isang babazi nga binolanan na labaw nga pari. Pagpakakita ka naiza kan Pidro nga nagapanarang nagapahiseleng iza ka bayho ni Pidro. Kamhan minpanaba iza ka toong mga iba nga itong tao nga dizan ka gabok iza gazed ya iba na tao nga nadakpan kazina. 57Kamhan minlimed si Pidro nagalaong nga inday kon sin-o iton. 58Ka wara pen madogay nakilalhan disab iza na ibang tao nga nagalaong nga iko ya sakop ni Hisos. Minsambag si Pidro nga diri gazed kon hao iton! 59Pagkateedteed kaiza minlaong ya isa pen nga tao mahitenged kan Pidro nga sakop gazed iza ni Hisos kay taga Galiliya gihapon iza. 60Kamhan minsambag si Pidro paglimed nga wara gazed hao mahagdam kon sin-o itong taohana nga magalong-on mazo. Na, ka nagapanaba pen si Pidro paglimed kan Hisos mintagaok ya manok. 61Kamhan minlingi si Hisos ka pagseleng kan Pidro. Kamhan nakataremdem di si Pidro ka inlaong ni Hisos nga pagkakamaaldawan ka ka wara pen tagaok ya manok katlo mo hao ilimed. 62Na, pagpakataremdem ka ni Pidro masara gazed ya toong paghaza kay inlimed sa naiza si Hisos.

63Kamhan ya mga nagabantay kan Hisos nagasorasora gazed siran kamhan imbonalan niran si Hisos. 64Impamagbegketan isab ya toong mata. Kamhan minlaong siran pagsora nga tekmaen mo kon sin-o ya minlaparo kanmo! 65Mataed pen gazed ya impanaba niran pagsorasora kan Hisos.

66Pagkamasiselem ka kaiza nagatipon di ya mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro. Kay hokman niran si Hisos. Kamhan iated si Hisos dizan ka labaw nga hokmanan. 67Kamhan minlaong siran kan Hisos nga kon iko si Kristo nga hari nga pinili na Diyos magpanan-og naa iko. Minsambag si Hisos nga kon panabaan ta kamo nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos diri gazed kamo antoo kanao. 68Kamhan kon pangotanhen nao kamo mahitenged ka pagsangil mazo kanao, diri gazed kamo ansambag kanao. 69Kamhan wani gazed ya kanaong sambag kamazo. Hao ya tao nga impanan-og na mga daan propita na Diyos. Ka wara pen madogay an-oli hao ka Diyos nga labaw ka gahem. Kay dizan ka toong too anlo-to hao ka paghari kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. 70Kamhan minlaong sirang tanan nga agon min-angken iko nga iko ya Maanak na Diyos. Minsambag si Hisos nga ya kamazong inlaong hao iton. 71Minlaong siran nga wara di kita magkinahanglan ka dogang pen nga saksi kay nabatian di nita ya toong bakak nga iza ya Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index