Search form

Lokas 22:10

10Minsambag si Hisos nga komaro kamo naa ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan may magabathay ka tadzaw nga ansogat kamazo. Sondon mazo iza dizan ka lagkaw nga inpanikan naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index