Search form

Lokas 22:11

11Kamhan maglaong kamo ka tag-iza na lagkaw nga Nong, ya kanaming maistro ani ya minsogo kanami ngarini kay ampangotana kanmo kon hain ya seled nga kananan naiza ka pista iba ka toong kasakopan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index