Search form

Lokas 22:13

13Kamhan namanaw di siran ngaro ka siyodad. Pagdateng niran doro nakitan matood niran ya tanan inlaong ni Hisos. Kamhan namag-andam siran ka pagkaen ka pista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index