Search form

Lokas 22:17

17Kamhan minporot iza ka baso nga may imnenen nga sapa na mga obas. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos minlaong iza nga dawata mazo, bahina mazo pag-inem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index