Search form

Lokas 22:19

19Pagkakamhan niran pag-inem minporot si Hisos ka pan. Pagpasalamat naiza ka Diyos impanipaktipak naiza iton kay ipanhatag kaniran. Kamhan minlaong iza nga ini nga pan kilalhen mazo nga kanaong lawas nga patazen kay-an kay ikabazad ka kamazong mga sala. Sokad koman maghaod kamo ka kanaong batasan dazaw magtaremdem kamo ka kanaong pagkapatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index