Search form

Lokas 22:2

2Kamhan ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagapangita di siran ka paazi kon onhon niran pagdakep kan Hisos dazaw patazen niran. Nawied isab siran kay basi magobot ya mga mamistahay kay mataed ya mga mintoo kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index