Search form

Lokas 22:21

21Kamhan minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga wadini gazed kanta ya an-edlaw kanao nga isa. Ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index