Search form

Lokas 22:25

25Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga mahagdam kamo ka batasan na mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. Magmandaray gazed siran ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index