Search form

Lokas 22:26

26Piro kamo nga kanaong mga sakop, diri kamo maghaod ka kanirang batasan kay dizan kamazo ya labaw nga tao kinahanglan ampangalagad iza kamazo singed ka pagpangalagad na manghod nga gipos-an. Kamhan ya oloolo mazo kinahanglan ampangalagad iza kamazo singed ka pagpangalagad na sogoonon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index