Search form

Lokas 22:29

29Agon may ihatag nao kamazo singed ka inhatag kanao na kanaong Ama. Kay impili hao naiza ka paghari ka bag-ong kalibotan. Kamhan pilien ta kamo isab

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index