Search form

Lokas 22:30

30dazaw magsaro kita ka makaen kay-an ka paghari nao. Kamhan kamo isab ya anlo-to dizan ka lo-toanan ka paghari kay anpanhokom kamo ka mga kaliwatan na mga napolo may dowang bolos nga maanak ni Israil.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index