Search form

Lokas 22:31

31Simon, Simon, may ilaong ta kamo kay dini kanao intogotan si Satanas ka pagsoray kamazong tanan singed ka tao nga nagasisig ka begas. Kay gosto naiza nga ambiza kamo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index