Search form

Lokas 22:32

32Agon nagatabang hao kanmo ka pag-ampo ka Diyos dazaw diri magmaloza ya kanmong pagtoo kanao. Kamhan pagbalik mo kanao kay-an tabangan mo isab ya mga kaibahan mo dazaw heget ya kanirang pagtoo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index