Search form

Lokas 22:34

34Minsambag si Hisos nga Pidro, timan-an mo gazed ini nga pagkakamaaldawen ka ka wara pen tagaok ya manok, ikatolo di mo hao kon ilimed paglaong nga diri kon iko ya kanaong sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index