Search form

Lokas 22:35

35Mindogang iza pagpanaba kaniran nga izang dini kaini ka pagpakaro nao kamazo ka pagwali ka mga tao pikit ka lawas ka lamang ya dara mazo. Kamhan daw may kolang mazo? Minsambag siran nga wara gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index