Search form

Lokas 22:37

37Panabaan ta kamo nga kinahanglan matoman ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao nga nagalaong nga dizan ka mga makasasala nga tao makalakip si Hisos pagpatay. Kay tomanen gazed ya tanan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index