Search form

Lokas 22:4

4Kamhan minkaro iza ka mga oloolo na mga pari daw ya mga magbantazay ka lagkaw na Diyos. Kamhan namagsabot siran kon onhon sa ni Hodas pagtogyan kan Hisos dizan kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index