Search form

Lokas 22:40

40Pagdateng niran dizan minlaong iza kaniran nga maghangzo kamo ka Diyos dazaw diri kamo dag-en ka pagtintal na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index