Search form

Lokas 22:45

45Pagkakamhan naiza paghangzo ka Diyos minbalik iza ka toong mga sinarigan. Nangatorog gazed siran kay impanhowozan siran tenged ka kabeg-at na kanirang hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index