Search form

Lokas 22:52

52Kamhan minlaong iza ka oloolo na mga pari daw ya mga magbantazay ka lagkaw na Diyos daw ya mga malaas nga ono sa wani baza kamo? Daw tolisan hao wani nga dakpen di sa mazo hao koman ka lodzo daw ibonalay?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index