Search form

Lokas 22:53

53Izang dini kaini dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos aldaw-aldaw nagaibaiba hao kamazo. Kamhan wara sa mazo hao dakpa. Piro magadakpen sa mazo hao koman kay si Satanas ani ya nagahari kamazo nga nagahela ka kadeglem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index