Search form

Lokas 22:56

56Dizan disab may isang babazi nga binolanan na labaw nga pari. Pagpakakita ka naiza kan Pidro nga nagapanarang nagapahiseleng iza ka bayho ni Pidro. Kamhan minpanaba iza ka toong mga iba nga itong tao nga dizan ka gabok iza gazed ya iba na tao nga nadakpan kazina.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index