Search form

Lokas 22:60

60Kamhan minsambag si Pidro paglimed nga wara gazed hao mahagdam kon sin-o itong taohana nga magalong-on mazo. Na, ka nagapanaba pen si Pidro paglimed kan Hisos mintagaok ya manok.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index