Search form

Lokas 22:66

66Pagkamasiselem ka kaiza nagatipon di ya mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro. Kay hokman niran si Hisos. Kamhan iated si Hisos dizan ka labaw nga hokmanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index