Search form

Lokas 22:67

67Kamhan minlaong siran kan Hisos nga kon iko si Kristo nga hari nga pinili na Diyos magpanan-og naa iko. Minsambag si Hisos nga kon panabaan ta kamo nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos diri gazed kamo antoo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index