Search form

Lokas 22:69

69Kamhan wani gazed ya kanaong sambag kamazo. Hao ya tao nga impanan-og na mga daan propita na Diyos. Ka wara pen madogay an-oli hao ka Diyos nga labaw ka gahem. Kay dizan ka toong too anlo-to hao ka paghari kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index