Search form

Lokas 23

1Kamhan nanindeg dazon ya tanan mga oloolo na mga Yodayo kay kamhan di ya pagsabot niran kon onhon niran pagpapatay kan Hisos. Kamhan in-ated niran si Hisos dizan kan Pilato. 2Pagdateng niran dizan minsogod di siran pagbetangbetang kan Hisos nga nagalaong nga indakep nami ini nga taohana kay minhagad iza kanami ka pagsopak ka kantang hari nga taga Roma nga si Sisar. Kamhan diri pabayran ya bohis. Min-angken isab iza nga iza gazed si Kristo nga hari na mga Yodayo.

3Kamhan nangotana si Pilato kan Hisos nga matod, ey, iko ya hari na mga Yodayo? Minsambag si Hisos nga itong inlaong mo kanao hao iton. 4Kamhan minlaong si Pilato ka mga oloolo na mga pari daw ya mga mataed nga tao nga diri nao silotan ini nga tao kay waray sala naiza. 5Mintoda gazed siran pagbetangbetang nga nagalaong nga nagapagobot iza ka mga tao doro ka lopa nga Galiliya. Kamhan in-oswagan ya kagobot ngarini ka Yoda daw Hirosalem kay mintoldo iza ka mga tao ka pagsopak ka kantang hari nga taga Roma.

6Pagpakabati ka ni Pilato kaiza nangotana iza nga daw taga Galiliya ini nga tao? 7Pagkahagdam naiza nga garing si Hisos ka lopa nga Galiliya nga inharian ni Hirodis impadara naiza si Hisos dizan kan Hirodis kay magbisitahay si Hirodis dini ka Hirosalem kay ampamista iza.

8Pagpakakita ka ni Hirodis kan Hisos may kasaza naiza kay dogay di gosto gazed iza ankita kan Hisos kay mataed ya mga minpanan-og mahitenged ka mga inhinang ni Hisos. Kamhan gosto si Hirodis ankita ka dakolang hinang ni Hisos. 9Kamhan mataed ya pangotana ni Hirodis kan Hisos piro wara iza magsambag. 10Kamhan nazehet gazed ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro pagbetangbetang niran kan Hisos. 11Kamhan insorasora iza ni Hirodis daw ya toong mga soldaw. Insol-oban iza niran ka ataas nga bado nga magazon selengan dazaw anhaod ka hari. Kamhan ingkatawhan isab nirang tanan si Hisos. 12Kamhan namagkahosay di si Hirodis daw si Pilato bisan wara siran magkaangay sokad.

13Kamhan impantipon ni Pilato ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga tao nga Yodayo. 14Kamhan minlaong iza nga ya pagdimanda mazo kanao kaini nga taohana minlaong kamo nga nagakasamok iza ka mga tao dazaw sopaken niran si Sisar. Na, pagpangotana nao kanangiza dini ka pagpakabati mazo bisan ono ya imbetangbetang mazo, waray sala naiza. 15Pag-atobang isab naiza dizan kan Hirodis waray sala naiza angay silotan ka kamatazen. 16Agon ipalatos lamang nao. Kamhan bohian nao iza. 17Ani ini ya impanaba ni Pilato kay kada toig ka pagpamista na mga Yodayo ya batasan ni Pilato magapalogwa iza ka isang piniriso nga angay niran.

18Kamhan namagdengan ya mga Yodayo pagpaninggit nga waray labet nami kaiton nga tao. Ani hinoay bohii si Barabas. 19Na, si Barabas napriso iza kay inpasopak naiza ya mga tao dini ka Hirosalem. Kamhan nakabono iza ka tao ka pag-away nirang tanan. 20Na, minpanaba si Pilato ka mga tao pag-isab kay gosto naiza bohian si Hisos. 21Kamhan naninggit hinoa siran nga ipalansang iza ka kros! Ipalansang iza ka kros! 22Kamhan ikatolo di ya pagpanaba ni Pilato kaniran nga kay ono sa kamo kaiton? Waray sala naitong tao. Diri iza silotan ka kamatazen. Ipalatos nao iza kamhan bohian. 23Kamhan mintoda gazed siran pagpaninggit nga ipalansang gazed iza ka kros! Kamhan indag-en si Pilato ka kanirang mga panaba. 24Minhokom iza ka pagpapatay kan Hisos kay pasazaen naiza ya mga tao. 25Kamhan inbohian naiza si Barabas bisan inpasopak naiza ya mga tao kan Sisar nga hari. Nakabono isab iza ka tao. Kamhan minsogo si Pilato ka mga soldaw ka pagpatay kan Hisos kay pasazaen naiza ya mga tao.

26Pagpakaated na mga soldaw kan Hisos ngaro ka patazanan may insogat niran nga si Simon nga garing ka oma pasinged ngarini ka Hirosalem. Taga Sirini iza. Kamhan indakep niran iza kay pabathazen ka kros ni Hisos. Pagsili ka naiza pagbathay ka kros minsonod iza pagpanaw kan Hisos. 27Kamhan mataed gazed ya mga tao nga namagsonod kan Hisos. Apil kaniran ya mga babazi nga nagahaza kay patazen di kaan si Hisos. 28Paglingi ni Hisos kaniran minlaong iza nga kamo nga mga babazi nga taga Hirosalem, diri kamo maghaza kanao. Ani hazai mazo ya kamazong kaogaringen daw ya kamazong mga bata. 29Kay ka wara pen madogay an-azi ya mga taga Hirosalem ka masiet nga kalised. Kamhan anlaong ya mga tao nga madazaw ya kahimtang na mga babazi nga wara makapanganak daw ya mga babazi nga wara makapasoso ka mga bata! 30Kamhan ansogod siran paghawag ka mga bobong nga pangatelmagan kami! Anhawag siran ka mga pongtod nga libonan kami! 31Mindogang si Hisos pagpanaba kaniran nga kon kasab-an hao bisan waray sala nao, daw ono pen ya andateng ka mga tao nga nakasala?

32Na, may dowang ka tao nga dakola ya kanirang sala. Kamhan in-ated isab siran na mga soldaw kay patazen siran daw si Hisos doro ka patazanan inngaranan ka Dapit ka Kalabira kay ani ya dapit ka pagpatay niran ka tao nga inpahamtang ka kamatazen. 33Pagdateng niran dizan inlansang niran si Hisos ka kros. Inlansang sab ya dowang ka tao nga salaan. Ya isa dapit ka too ni Hisos. Ya ikadowa dapit ka toong wala. 34Kamhan minpanaba si Hisos nga Ama, pasaylohon mo ya mga minlansang kanao kay wara siran mahagdam kon ono ya hinang niran. Kamhan namagriparipa ya mga soldaw kon sin-oy makatag-iza ka mga bado ni Hisos. 35Naneleng ya mga tao pagtindeg niran dizan. Kamhan nagasorasora ya mga oloolo na mga Yodayo nga nagalaong nga nakalibri iza ka mga iba nga tao piro diri iza makalibri ka toong kaogaringeng lawas. Kon iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos makalibri iza ka toong kaogaringeng lawas. 36Impanora isab iza na mga soldaw pagpainem ka bino nga barato 37nga nagalaong nga kon iko matood ya hari na mga Yodayo libriha ya kanmong kaogaringeng lawas! 38Na, dapit daked ka poro ni Hisos intapil sab ya sinoyat nga nagalaong nga si Hisos ini nga hari na mga Yodayo.

39Bisan ya isang tao nga inlansang dizan ka sain ni Hisos maonga ya toong saba kan Hisos nga nagalaong nga daw diri kon si Kristo iko? Kontana librihen mo ya kanmong kaogaringeng lawas daw kanaming dowa! 40Kamhan inbaheg iza na toong iba nga nagalaong nga kay ono sa waray kasipeg mo ka pagpanaba ka Diyos? Bisan mag-ani ka ya pagsilot kanangiza daw kantang dowa, 41waray sala naiza piro kitang dowa imbalsan gazed kita ka kantang sala. 42Kamhan minlaong iza kan Hisos nga Hisos, taremdemen mo hao kay-an ka pagbalik mo ka paghari mo ka kalibotan. 43Minsambag si Hisos nga panabaan ta ko nga koman nga aldaw iba iko kanao doro ka datnganan nga madazaw.

44Na, pagkaedto di mindeglem gazed ya aldaw hangtod ka pagkabalantang na aldaw ka alas tris. 45Nagalipsilipsi ya sega. Kamhan dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagisi ya kortina garing daked lapos ngarimbaba ka sidsid. 46Pagkakamhan kaiza dakola ya pagsinggit ni Hisos nga nagalaong nga Ama, ihatag nao kanmo ya kanaong ispirito. Pagkakamhan kaiza nabogtoan dazon iza ka toong hinawa.

47Kamhan ya kapitan na mga soldaw pagkita naiza ka pagkapatay ni Hisos minlaong iza pagsaza ka Diyos nga iton nga napatay iza matood ya madazaw nga tao! 48Kamhan ya mga mataed nga tao nga nagatipon dizan nga nakakita ka pagkapatay ni Hisos nangoli di sirang tanan kay mabeg-at gazed ya kanirang hinawa. 49Kamhan ya tanan mga higara ni Hisos daw ya mga babazi nga nangiba kan Hisos garing ka Galiliya nagapaantaw siran ka pagseleng kaini nga tanan.

50-51Kamhan may amaama nga si Hosi ya ngaran. Taga Aramatiya iza nga isang longsod na mga Yodayo. Beetan si Hosi daw naazak iza nga antoman ka mga sogo na Diyos. Nagatagad isab iza ka pagkahari na Diyos. Sakop isab iza ka labaw nga hokmanan na mga Yodayo piro wara iza magsogot ka gosto na toong kaibahan paghokom niran kan Hisos ka kamatazen. 52Kamhan minkarini iza kan Pilato kay minbaid iza ka pagkawa ka lawas ni Hisos. 53Mintogot si Pilato. Kamhan minkawa si Hosi ka lawas ni Hisos doro ka kros. Kamhan inkomotan naiza ka mga panapton nga mapoti. Kamhan inhinang naiza ya batasan na mga Yodayo nga inlebeng doro ka hininang nga talangban nga isang lebnganan. Anipen kalebngi ini ka tao.

54Pagkakamhan kaiza delem di. Pagkasalep ka na sega kaan ani ya pagsogod ka Sabado nga tigpahimlay na mga Yodayo. 55Kamhan ya mga babazi nga nangiba kan Hisos garing ka Galiliya ngarini ka Hirosalem minsonod di siran kan Hosi kay anseleng siran kon hain dapita ya inlebngan kan Hisos. Kamhan nakita niran ya pagpabentag ni Hosi ka lawas ni Hisos dizan kaiton. 56Kamhan min-oli di siran kay an-andam siran daan ka lana nga mahamot daw ya ihaplasay para ka lawas ni Hisos kay ani ya batasan na mga Yodayo. Pagkakamhan niran pag-andam minpahimlay siran kay balaed iton na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index