Search form

Lokas 23:1

1Kamhan nanindeg dazon ya tanan mga oloolo na mga Yodayo kay kamhan di ya pagsabot niran kon onhon niran pagpapatay kan Hisos. Kamhan in-ated niran si Hisos dizan kan Pilato.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index