Search form

Lokas 23:2

2Pagdateng niran dizan minsogod di siran pagbetangbetang kan Hisos nga nagalaong nga indakep nami ini nga taohana kay minhagad iza kanami ka pagsopak ka kantang hari nga taga Roma nga si Sisar. Kamhan diri pabayran ya bohis. Min-angken isab iza nga iza gazed si Kristo nga hari na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index