Search form

Lokas 23:26

26Pagpakaated na mga soldaw kan Hisos ngaro ka patazanan may insogat niran nga si Simon nga garing ka oma pasinged ngarini ka Hirosalem. Taga Sirini iza. Kamhan indakep niran iza kay pabathazen ka kros ni Hisos. Pagsili ka naiza pagbathay ka kros minsonod iza pagpanaw kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index