Search form

Lokas 23:28

28Paglingi ni Hisos kaniran minlaong iza nga kamo nga mga babazi nga taga Hirosalem, diri kamo maghaza kanao. Ani hazai mazo ya kamazong kaogaringen daw ya kamazong mga bata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index