Search form

Lokas 23:29

29Kay ka wara pen madogay an-azi ya mga taga Hirosalem ka masiet nga kalised. Kamhan anlaong ya mga tao nga madazaw ya kahimtang na mga babazi nga wara makapanganak daw ya mga babazi nga wara makapasoso ka mga bata!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index