Search form

Lokas 23:33

33Pagdateng niran dizan inlansang niran si Hisos ka kros. Inlansang sab ya dowang ka tao nga salaan. Ya isa dapit ka too ni Hisos. Ya ikadowa dapit ka toong wala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index