Search form

Lokas 23:35

35Naneleng ya mga tao pagtindeg niran dizan. Kamhan nagasorasora ya mga oloolo na mga Yodayo nga nagalaong nga nakalibri iza ka mga iba nga tao piro diri iza makalibri ka toong kaogaringeng lawas. Kon iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos makalibri iza ka toong kaogaringeng lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index