Search form

Lokas 23:39

39Bisan ya isang tao nga inlansang dizan ka sain ni Hisos maonga ya toong saba kan Hisos nga nagalaong nga daw diri kon si Kristo iko? Kontana librihen mo ya kanmong kaogaringeng lawas daw kanaming dowa!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index