Search form

Lokas 23:4

4Kamhan minlaong si Pilato ka mga oloolo na mga pari daw ya mga mataed nga tao nga diri nao silotan ini nga tao kay waray sala naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index