Search form

Lokas 23:40

40Kamhan inbaheg iza na toong iba nga nagalaong nga kay ono sa waray kasipeg mo ka pagpanaba ka Diyos? Bisan mag-ani ka ya pagsilot kanangiza daw kantang dowa,

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index