Search form

Lokas 23:46

46Pagkakamhan kaiza dakola ya pagsinggit ni Hisos nga nagalaong nga Ama, ihatag nao kanmo ya kanaong ispirito. Pagkakamhan kaiza nabogtoan dazon iza ka toong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index