Search form

Lokas 23:47

47Kamhan ya kapitan na mga soldaw pagkita naiza ka pagkapatay ni Hisos minlaong iza pagsaza ka Diyos nga iton nga napatay iza matood ya madazaw nga tao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index