Search form

Lokas 23:48

48Kamhan ya mga mataed nga tao nga nagatipon dizan nga nakakita ka pagkapatay ni Hisos nangoli di sirang tanan kay mabeg-at gazed ya kanirang hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index