Search form

Lokas 23:5

5Mintoda gazed siran pagbetangbetang nga nagalaong nga nagapagobot iza ka mga tao doro ka lopa nga Galiliya. Kamhan in-oswagan ya kagobot ngarini ka Yoda daw Hirosalem kay mintoldo iza ka mga tao ka pagsopak ka kantang hari nga taga Roma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index